Siviilikriisinhallinta.org > Konflikteista kehitykseen > Lähdeluettelo

Lähdeluettelo

Artikkelit

Aamulehti 20.5.2004.

Duke, S. (2002): The Rhetoric-Resources Gap in EU Crisis Management [online]. Eipascope, Vol. 3. http://www.eipa.nl/Eipascope/02/scop_3/scop2002_3_1.pdf .

Forsberg, T., Lintonen, R., Pursiainen, C. ja Visuri, P. (toim.) (2003): Suomi ja kriisit – Vaaran vuosista terrori-iskuihin. Gaudeamus kirja oy, Helsinki.

Finell, P. (2002): Contemporary Challenges for Post-conflict Governance and Civilian Crisis Management [online]. http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/peter2_contemporary.pdf.

Gorlay, C. (2005): EU Civilian Crisis Management: preparing for flexible and rapid response [online]. European Security Review, Vol. 25. Helsingin sanomat 20.9.2004.

Jacobsen, P.V. (2004): The Emerging EU Civilian Crisis Management Capacity – A “real added value”for the UN? Background paper for the Copenhagen Seminar on Civilian Crisis Management, June 8-9, 2004.

International Crisis Group (2005): EU Crisis Response Capability Revisited [online]. Europe Report, Vol. 160. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3220&l=1.

Missiroli, A. (2003): ¤uros for ESDP: financing EU operations [online]. Occasional Papers, Vol. 45. Institute for Security Studies. http://www.iss-eu.org/occasion/occ45.pdf.

Saferworld (2002): Submission to the Common Foreign and Security Policy (Sub-Committee C), Inquiry into the Civilian Aspects of the European Security and Defence Policy [online]. http://www.saferworld.org.uk/government/submissions/ Civilian%20Crisis.pdf .

Tappert, M. (2003): Developing Civilian Crisis Management Capabilities [online]. European Security Review, Vol. 20. http://www.isis-europe.org.

Euroopan unionin asiakirjat

Action Plan for Civilian Aspects of ESDP. 17.06.2004.

Action Plan for ESDP support to Peace and Security in Africa. 22.11.2004.

Civilian Capabilities Commitment Conference: Ministerial Declaration. 22.11.2004.

Civilian Headline Goal 2008. 7.12.2004.

Euroopan komissio (2001): Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Siviilikriisinhallintatoimien rahoitus. KOM(2001) 647 lopullinen. 28.11.2001.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio (1999): Interinstitutional Agreement. 1999/C 172/01. 6.5.1999.

Eurooppa-neuvosto (16.–17.6.2005): Puheenjohtajan päätelmät. 18.6.2005.

——— (16.–17.12.2004): Puheenjohtajan päätelmät. 17.12.2004.

——— (12.–13.12.2003): Puheenjohtajan päätelmät. 5.2.2004.

——— (17.–18.6.2004): Puheenjohtajan päätelmät. 19.7.2004

Göteborgin Eurooppa-neuvosto (2001): Puheenjohtajan päätelmät. 15.6.2001.

Helsingin Eurooppa-neuvosto (1999): Puheenjohtajan päätelmät. 11.12.1999.

Kölnin Eurooppa-neuvosto (1999): Puheenjohtajan päätelmät. 4.6.1999.

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto (2002): Puheenjohtajan päätelmät. 29.1.2003.

Laekenin Eurooppa-neuvosto (2001): Puheenjohtajan päätelmät. 14.12.2001.

Nizzan Eurooppa-neuvosto (2000): Puheenjohtajan päätelmät. 8.12.2000.

Santa Maria Da Feiran Eurooppa-neuvosto (2000): Puheenjohtajan Päätelmät. 19.6.2000.

Sevillan Eurooppa-neuvosto (2002): Puheenjohtajan päätelmät. 24.10.2002.

Thessalonikin Eurooppa-neuvosto (2003): Puheenjohtajan päätelmät. 1.10.2003.

Euroopan unionin neuvosto (2003): SEU:n V osaston mukaisten siviilikriisinhallintaoperaatioiden rahoitusta koskevat suuntaviivat. 12582/02.16.9.2003.

Euroopan unionin neuvoston asiakirja 9253/04. 12.5.2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen näkemys. 11830/05. 31.8.2005

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö (2005): EU Monitoring Mission in Aceh (Indonesia). ACH/05. 15.9.2005.

——— (2005): EU Assistance to the Palestinian Civil Police. PAL/02. 8.7.2005.

——— (2005): EU Response to the crisis in Darfur. DAR/05. Toukokuu 2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2005/643/YUTP. 9.9.2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2005/557/YUTP. 18.7.2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2005/355/YUTP. 2.5.2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2005/190/YUTP. 7.3.2005.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2004/847/YUTP. 9.12.2004.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2004/523/YUTP. 28.6.2004.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2004/494/YUTP. 17.5.2004.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2004/638/YUTP. 13.9.2004.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2004/789/YUTP. 22.3.2004.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2003/681/YUTP. 29.9.2003.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2003/432/YUTP. 12.6.2003.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2003/141/YUTP. 27.2.2003

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2003/423/YUTP. 5.6.2003.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2003/92/YUTP. 27.1.2003.

Euroopan unionin neuvoston yhteinen toiminta. 2002/210/YUTP. 11.3.2002.

Euroopan unionin talousarviot 2003–2006.

Sopimus Euroopan unionista (1997).

Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa – Euroopan unionin turvallisuusstrategia. 12.12.2003.

Komission ehdotus neuvoston, parlamentin ja komission yhteiseksi julkilausumaksi EU:n kehityspolitiikasta. COM (2005) 311 final.

Muut asiakirjat

ADB, UNDP & UNESCAP (2005): Regional Millenium Development Goals (MDG) II Report. A Future Within Reach: Reshaping institutions in a region of disparities to meet the Millennium Development Goals in Asia and the Pacific

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (HE206/2004).

Kehityspoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 2004.

Kehityspoliittinen toimikunta (2005): Suomen kehityspolitiikan tila. Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto valtioneuvostolle vuonna 2005.

Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (Finlex 1287/2004).

Sisäasiainministeriön asettaman siviilikriisinhallinnan koordinaation järjestämistyöryhmän raportti. Sisäasiainministeriön julkaisu 1/2002.

Sisäasianministeriön asettaman siviilikriisinhallintatyöryhmän mietintö. Sisäasiainministeriön julkaisu 24/2004.

Tampereen yliopiston rehtorin asettaman työryhmän raportti Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen kehittämiseksi (2004). Juvenes Print oy, Tampere.

Ulkoasiainministeriön tulevaisuuskatsaus (2003).

Valmiina lähtöön? Siviilikriisinhallintavalmennus Suomessa. Seminaariraportti. Sisäasianministeriön julkaisu 19/2004.

Valtioneuvoston selonteko ihmisoikeuspolitiikasta (2004).

YK:n kehitysjärjestö (UNDP): Inhimillisen kehityksen vuosiraportti 2005.

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus 2000.

Lisätietoa siviilikriisinhallinnasta löytyy seuraavilta internet-sivuilta:

Euroopan komissio: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cm.htm .

Euroopan neuvosto: http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=278〈=fi&mode=g .

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto: http://www.katunet.fi/suomi/siviilikriisi.html .

Sisäasiainministeriö: http://www.intermin.fi/siviilikriisinhallinta.

Suomen Sadankomitealiitto: href="http://www.sadankomitea.org.

Suomen Sadankomitealiiton ja Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston yhteinen siviilikriisinhallintasivusto: http://www.siviilikriisinhallinta.org

Ulkoasiainministeriö: http://www.formin.fi.

Valtioneuvosto: http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp ?r=2971&k=fi&old=716.

Sivustoa p�ivitetty 26.9.2006 - toimitus: info@siviilikriisinhallinta.org - toteutus: webmaster@siviilikriisinhallinta.org